Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím

Ide o vyhľadávanie detí s poruchami zraku. Táto činnosť je vykonávaná v materských školách, ktoré o to požiadajú, alebo oslovíme vedenie MŠ s ponukou.

Depistáž robíme formou hry, deti nestresujeme, ani nenútime do nepríjemnej činnosti. Sústreďujeme sa na refrakčné poruchy, ktoré meriame prenosným refraktometrom a poruchy binokulárneho videnia.

Pri podozrení na poruchu zraku, dieťa dostáva lístok pre rodičov, s upozornením na toto podozrenie a odporúčanie návštevy očného lekára.