Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím

Poskytujeme komplexné poradenstvo pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím, pre ich rodičov, ale tiež pre pedagogických zamestnancov, ktorí s týmto dieťaťom/ žiakom prichádzajú do kontaktu, školským podporným tímom, vedeniu školy.

O poradenstvo môžu požiadať aj odborní zamestnanci centier poradenstva a prevencie, pracovníci centier pre deti a rodinu, zamestnanci Úradov práce, soc. vecí a rodiny a podobne.

Akých oblastí sa poradenstvo najviac dotýka:

  • správny vývin dieťaťa,
  • možnosti rozvoja funkčného zraku,
  • zvládanie školských zručností,
  • priestorová orientácia, sebaobsluha,
  • vytváranie vhodných podmienok doma alebo v školskom zariadení pre správne fungovanie jedinca so zrakovým postihnutím,
  • určovanie podmienok k testovaniu alebo maturite,
  • odporúčanie kompenzačných a reedukačných pomôcok,
  • kariérové poradenstvo,
  • poradenstvo ohľadom sociálnych vzťahov,
  • mimoškolské aktivity, šport a podobne.